FORSIDE : LEDIGE STILLINGER : OM GRØNLAND : INDRYK ANNONCE : OM NJG :
SØG:

Nyeste artikler

Om Grønland | Om Grønlands Sundhedsvæsen

Om Grønlands Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenets enheder

Embedslægeinstitutionen
Embedslægeinstitutionen i Grønland, Postboks 120, 3900 Nuuk
Telefon +299 34 51 92, Fax +299 32 51 30
E-mail: eli@gh.gl, Hjemmeside: www.nanoq.gl/eli

Embedslægeinstitutionen, der referer direkte til landsstyremedlemmet for familie og sundhed, varetager de embedslægelige opgaver i Grønland, som f.eks.:

 • Rådgivning, bistand, overvågning og orientering vedr. sundhedstilstanden m.m.
 • Tilsyn med sundhedspersonale
 • Tilsyn med institutioner
 • Foranstaltninger vedr. autorisation
 • Patientklager o.l.
 • Retsmedicinske opgaver
 • Rådgivning vedr. socialmedicinske opgaver
 • Miljømæssige og hygiejniske opgaverDepartementet for Familie og Sundhed:

Departementet for Familie og Sundhed, Postboks 1160, 3900 Nuuk
Telefon +299 34 50 00, Fax +299 32 55 05
E-mail: peqqik@gh.gl , Hjemmeside: www.nanoq.gl/ipn

Ansvars-og opgaveområdet for Departementet for Familie og Sundhed er Sundhedsvæsenet . Departementet for Familie og Sundhed er Grønlands øverste myndighed på sundhedsområdet.

Departementet for Familie og Sundhed fungerer som sekretariat for Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed og varetager den administrative ledelse, planlægning og udvikling af sundhedsvæsenet i Grønland.


Sundhedsledelsen

Sundhedsledelsen, Postboks 1001, 3900 Nuuk. Telefon +299 34 40 00, Fax +299 34 43 33. E-mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl

Ledelsen i Sundhedsvæsenet er en styrelse under Departementet for Familie og Sundhed. Sundhedsledelsen har ansvaret for driften af Det grønlandske Sundhedsvæsen. Ældreområdet er ikke en del af Sundhedsvæsenet, da området er lagt ud til kommunerne.

Sundhedsvæsenets opgaver
I henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. og Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation, er Sundhedsvæsenet ansvarlig for sundhedsbetjeningen, inklusiv visitation til undersøgelse og behandling uden for Grønland.

Sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er:

 • At fremme befolkningens sundhed,
 • at forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande samt
 • at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomslignende tilstande.

I tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, skal sundhedsvæsenet tilstræbe en ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser for befolkningen, uanset bosted.


Dronning Ingrids Hospital, Landshospitalet:

Dronning Ingrids Hospital, Postboks 1001, 3900 Nuuk
Telefon +299 34 40 00, Fax +299 34 43 33
E-mail: dih-post@gh.gl, Hjemmeside: www.dih.gl


Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland, og varetager som sådan en række specielle opgaver, der ikke kan klares lokalt i de enkelte sundhedsdistrikter. Hospitalet kan således tilbyde specialiseret behandling indenfor intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, gyn-obs, dermato-venerologi og psykiatri. Desuden findes en røngtenafdeling med CT-scanner, en anæstesiafdeling, en øjenklinik, et fællesambulatorium, et centrallaboratorium og en patienthotelfunktion. Hospitalet yder også speciallægeassistance til sygehusene i de andre grønlandske byer (der er bl.a. etableret telemedicinske forbindelser fra DIH til distriktssygehusene, og til Rigshospitalet i Danmark), samt visiterer patienter til viderebehandling i Danmark.

Siden hospitalet blev bygget i 1954 er det løbende blevet moderniseret, så det i dag fremstår som et fuldt moderne sygehus. Der er ca. 191 sengepladser, hvoraf de 67 er patienthotelsenge. Der er en personalestab svarende til 400 fuldtidsstillinger, og årsbudgettet ligger omkring 360 mio.kr.


Det Grønlandske Patienthjem

Det Grønlandske Patienthjem, Hyrdevangen 9, 2700 Brønshøj
Telefon +45 38 26 46 00, Fax +45 38 26 46 02

Det Grønlandske Patienthjem (tidligere benævnt Grønlænderhjemmet og beliggende i Hellerup) bruges til indkvartering af visiterede patienter og deres ledsagere under ophold i Danmark, primært hovedstadsområdet. Patienthjemmet råder over 13 enkeltværelser, 14 dobbeltværelser og 4 lejligheder, hvor patienter kan bo i perioder fra få dage op til flere år.


De 16 sundhedsdistrikter

De grønlandske sundhedsdistrikter, der varetager driften m.m. af de lokale sygehuse/sundhedscentre og tandklinikker, fordeler sig således:*telefon/faxnr. er gældende for sygehusene/sundhedscentrene

Sundhedsdistrikternes opgaver omfatter både den primære sundhedstjeneste og udvalgte dele af den sekundære. Af typiske arbejdsområder kan nævnes almen lægebetjening, sundhedspleje, skole-sundhedspleje, svangreomsorg, forebyggelse, venerearbejde, tandpleje og forebyggelse, tilsyn med byens alderdomshjem, sygeplejekonsultation, apoteksfunktion, fysio-og ergoterapi, ambulancetjeneste etc.


Tandklinikkerne

Tandpleje, diverse adresser.

Kursus og efteruddannelse

Center for Sundhedsuddannelser (PI), Postbox 1499, Jagtvej 2, 3900 Nuuk
Telefon +299 32 33 22, Fax +299 32 39 85
E-mail: cfspost@gh.gl
Hjemmeside: www.nanoq.gl/Groenlands_Landsstyre/Direktoratet_for_Sundhed/

Center for Sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik, har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af

 • Kurser og efteruddannelser af sundhedspersonel

Ovenstående foregår under Sundhedsledelsen regi.
Sundhedsvæsenets opgaver

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er ansvarlig for sundhedsbetjeningen, inklusiv visitation til undersøgelse og behandling uden for Grønland.

Dets vigtigste opgaver er:

 • at fremme befolkningens sundhed
 • at forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande
 • at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomslignende tilstande
 • at uddanne sygeplejersker, turnuslæger, tolke-og lægesekretærer, køkken-, social-og sundhedhjælpere, sundhedsassistenter, samt personale indenfor tandplejen.


Nyeste stillinger