FORSIDE : LEDIGE STILLINGER : OM GRØNLAND : INDRYK ANNONCE : OM NJG :
SØG:

Nyeste artikler

Om Grønland | Hvad med skatten?

Hvad med skatten?

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE
TIL GRØNLAND

 

udarbejdet af
SKATTEDIREKTORATET
Januar 20061. INDLEDNING
Formål

Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske skatteregler for personer, der rejser til Grønland og dermed bliver skattepligtige i Grønland.

For nærmere oplysninger henvises til relevante myndigheder, der er nævnt senere i vejledningen.
Kildeskat
Det grønlandske indkomstskattesystem bygger i lighed med det danske på en kildeskat, hvor der betales en foreløbig skat ved arbejdsgiverens indeholdelse i den ansattes løn. Den endelige skattebetaling opgøres ved slutopgørelse i september måned i året efter indkomståret.Retsgrundlag
Indkomstskatten administreres af Skattedirektoratet og kommunernes skatteforvaltninger efter bestemmelserne i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 med senere ændringer, samt tilhørende bekendtgørelser, bl.a. aftale af 18. oktober 1979, med senere ændringer, mellem Danmark og Grønland til undgåelse af dobbeltbeskatning m. v.

2. SKATTEPLIGTEN
Fuld og begrænset
skattepligt

Skattepligtige til Grønland er såvel fysiske som juridiske personer, d.v.s. personer og selskaber m.v. De skattepligtige kan inddeles i to grupper, nemlig de fuldt skattepligtige og de begrænset
skattepligtige.

a. Fuld skattepligt.Bopæl eller mindst 6
måneders ophold

Fuld skattepligt påhviler personer, der har bopæl i Grønland, eller opholder sig i Grønland i mindst 6 måneder uden anden afbrydelse end ferie og lignende.
Fuld skattepligt påhviler endvidere selskaber m.v., der er registrerede som hjemmehørende i Grønland.Samtlige indkomster
medregnes

Fuld skattepligt vil sige, at man skal beskattes af alle sine indkomster, uanset om de hidrører fra Grønland eller udlandet (eksempelvis Danmark), det såkaldte "globalindkomstprincip".

Om indkomsten ved fuld skattepligt henvises til afsnittet: "De skattepligtige indkomster og fradrag".


b. Begrænset skattepligt.Ingen bopæl og
ophold under 6
måneder

Begrænset skattepligt påhviler personer og selskaber m.v., der uden at have opfyldt betingelserne for fuld skattepligt erhverver visse indkomster i Grønland.Kun specifikke
indkomster skal
medregnes

En begrænset skattepligtig skal kun medregne de indkomster, der er grundlaget for skattepligten, eksempelvis løn for personligt arbejde i Grønland, når pågældende opholder sig i landet i mindre end 6 måneder. Endvidere er følgende indkomster der oppebæres efter skattepligtens ophør omfattet af den begrænsede skattepligt: Løn i opsigelsesperioden, engangsvederlag, overenskomstreguleringer, erstatning for uberettiget afsked o.l.
Løn under ophold i
60 dage og derunder

Der foreligger dog ikke begrænset skattepligt, når opholdet ikke overstiger 60 dage, og den pågældende fortsat er beskæftiget hos og aflønnet af sin sædvanlige arbejdsgiver.Andre indkomster

Begrænset skattepligt kan opstå ved erhvervelse af andre indtægter end løn for personligt arbejde i ansættelsesforhold, f.eks. erhvervsudøvelse med fast driftssted, skibs- og luftfart, royalties, bortforpagtning og ejendomsbesiddelse samt som musiker.

Standardfradraget udgør kr. 1.000 p.a. for begrænset skattepligtige.


c. Skattepligtens indtræden.

Skattepligten består i den periode, i hvilken betingelserne for skattepligt er opfyldt.Indtræder ved opholdets
begyndelse

Hvis en person erhverver bopæl i Grønland uden samtidig at tage ophold dér, indtræder den fulde skattepligten først ved opholdets begyndelse.

3. DE SKATTEPLIGTIGE INDKOMSTER OG FRADRAG


Som omtalt under punkt 2 a. skal man som fuldt skattepligtig medregne samtlige indkomster, uanset om de hidrører fra Grønland eller udlandet.Fuldt skattepligtige
par sambeskattes

For ægtepar og registreret partnerskab, hvor begge er fuldt skattepligtige, opgøres den skattepligtige indkomst under ét, d.v.s. sambeskatning.

a. Skattepligtige indkomster.

Såvel aktiv som passiv indkomsterhvervelse er skattepligtig.Eksempler på skatte- pligtige indkomster

De skattepligtige indkomster omfatter f.eks. lønindkomst, indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, pensioner, renteindtægter både fra grønlandske, danske og udenlandske pengeinstitutter og værdipapirer og udbytte af danske og udenlandske aktier og anparter. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra rentetilskrivninger på pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter o.l. (eksempelvis rateopsparing i pensionsøjemed, indeksopsparing, opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) og selvpensioneringsordninger) samt indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

b. Skattefrie indkomster.Eksempler på skatte- frie indkomster

Skattefrie indkomster omfatter bl.a. fortjeneste ved salg af private ejendele, arv, værdi af bolig i egen ejendom, værdi af privat forbrug af egen fangst, dagpenge og rejsegodtgørelse ved ophold uden for hjemstedet i Grønland, såfremt de ydes efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, jubilæumsgratialer, flyttegodtgørelse og frirejser, såfremt de ydes efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler samt præmier og gevinster af præmieobligationer, lotterier, tipning m.v., af hvilke der svares afgift til Grønland eller Danmark.Skattefrit B-indkomst- beløb kun for fuldt skattepligtige personer

Som specielt skattefrit beløb, der kun gælder for fuldt skatte- pligtige personer, skal nævnes det skattefrie beløb for B-indkomst.
Det skattefrie beløb for B-indkomst fastsættes årligt af landstinget og beregnes dobbelt for sambeskattede ægtefæller.

c. Fradrag.Driftsomkostninger og afskrivninger

De fradragsberettigede udgifter omfatter bl.a. driftsomkostninger, d.v.s. udgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder vedligeholdelse og skattemæssige afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver.
Der gælder særlige regler for renteudgifter og underholdsbidrag i tilflytningsåret.
For underskud ved deltagelse i danske kommandit- eller anpartsselskaber samt fortjeneste og tab ved finansielle kontrakter gælder ligeledes særlige regler.Eksempler på andre
fradrags berettigede
udgifter

Endvidere kan man ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fratrække renteudgifter og løbende provisioner af gæld, præmier til pensionsordninger med løbende udbetaling, der bortfalder ved død, ratepension med udbetaling over mindst 10 år, oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab der er hjemmehørende i Grønland, underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle samt negativ skattepligtig indkomst i Grønland fra de foregående 5 år.Eksempler på ikke-fradragsberettigede
udgifter

De ikke fradragsberettigede udgifter omfatter bl.a. private udgifter, så som udgifter til kost, husleje og dobbelt husførelse, arbejdsløshedskasse samt præmier til opsparings- og forsikringsordninger, i danske selskaber, såsom kapitalforsikring, rateforsikring, indexforsikring og børneopsparing.Ejendomme udenfor
Grønland

Indtægter og udgifter, herunder renteudgifter af lån sikret ved pant i fast ejendom, skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, når den faste ejendom er beliggende uden for Grønland.Standardfradrag kun for fuldt skattepligtige
personer

I stedet for at fratrække de faktiske udgifter kan fuldt skattepligtige personer vælge at fratrække et standardfradrag, hvis størrelse fastsættes årligt af landstinget og beregnes dobbelt for sambeskattede par.
Man kan altså ikke fratrække både de faktiske udgifter og standardfradraget, men kun enten de faktiske udgifter eller standardfradraget.

d. Den skattepligtige indkomst.Nettoindkomsten

Summen af de indkomster, der er skattepligtige, reduceret med fradragene udgør den skattepligtige indkomst - nettoindkomsten.

4. SKATTERNE OG DISSES OPKRÆVNING
Skalaindkomsten

Skatterne beregnes på grundlag af skalaindkomsten, den skattepligtige indkomst reduceret med personfradraget.
Personfradraget fastsættes årligt af landstinget og beregnes dobbelt for sambeskattede par.

a. Skatterne.Landsskat, særlig
landsskat, kommuneskat,
fælleskommunalskat

Bortset fra udbytteskat og selskabsskat eksisterer fire skattearter, nemlig landsskat, særlig landsskat, kommuneskat og fælleskommunal skat.
Skattepligtige, der har en kommune som skattekommune, svarer landsskat, kommuneskat og fælleskommunal skat, men ikke særlig landsskat.
Skattepligtige, der har Skattedirektoratet som skattekommune, svarer landsskat og særlig landsskat, men ikke kommuneskat og fælleskommunal skat.Skattekommunen

Skattekommunen er den kommune, hvor den skattepligtige havde bopæl/ophold den 1. september i året forud for indkomståret.
Havde den skattepligtige på dette tidspunkt bopæl/ophold i et område i Grønland uden for kommunal inddeling, er Skattedirektoratet skattekommune.
Områder udenfor den kommunale inddeling er: Danmarkshavn, Daneborg, Mesters Vig, Station Nord, og Thule Airbase/Pituffik.
Såfremt skattepligten indtræder senere end 1. september i året forud for indkomståret, er skattekommunen den grønlandske kommune, hvori den skattepligtige først tager bopæl/ophold.
Er det første opholdssted et område udenfor den kommunale inddeling, er Skattedirektoratet skattekommune.

b. Forskudsregistrering.


Da det grønlandske skattesystem som nævnt er et kildeskattesystem, opkræves der i indkomstårets løb foreløbige skatter.
Det er derfor nødvendigt allerede ved indkomstårets begyndelse at fastsætte grundlaget for disse skatter, hvilket sker ved forskudsregistreringen.Forskudsskema

Skattekommunen henholdsvis Skattedirektoratet udsender forskudsskemaer til de skattepligtige personer i slutningen af oktober måned forud for indkomståret.

c. Forskudsregistrering for tilflyttere.
Forskudsregistrering
kun fuld skattepligt

Forskudsregistrering foretages normalt kun for fuldt skattepligtige personer. Imidlertid vil man forskudsregistrere tilflyttere som fuldt skattepligtige allerede inden betingelserne for fuld skattepligt er opfyldte, såfremt den skattepligtige ved hjælp af arbejdsgiverens dokumentation kan godtgøre, at ansættelsen enten er fortløbende eller tidsbestemt til mere end 6 måneder, og såfremt den skattepligtige søger den danske bopælskommune om fritagelse for betaling af dansk kildeskat, indtil betingelserne for fuld skattepligt er opfyldte, d.v.s. bopæl i Grønland eller mindst 6 måneders ophold i Grønland uden anden afbrydelse end ferie og lignende.Ansøgning om fritagelse
for dansk kildeskat

Specielt ansøgningsskema "Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland" blanket 01.005, tilsendes den skattepligtige sammen med forskudsmaterialet.
På grundlag af de modtagne oplysninger udsteder skattekommunen henholdsvis Skattedirektoratet skattekort og/eller skattebilletter, som fremsendes til den skattepligtige.
Selskaber m.v. betaler ikke foreløbige skatter.

d. A- og B-skatter.Skattekort
De skattepligtige skal aflevere hovedkort, hvorpå er anført fradrag og trækprocent (summen af landsskat, kommuneskat, og fælleskommunalskat eller landsskat og særlig landsskat), til deres arbejdsgiver, som herefter ved lønudbetaling beregner A-skatten på grundlag af skattekortet og tilbageholder A-skatten i lønnen.
Såfremt den skattepligtige modtager A-indkomst fra andre end hovedarbejdsgiveren, skal bikortet, hvorpå der ikke er anført fradrag, men kun trækprocent, forevises sådanne andre arbejdsgivere.Uden skattekort
Er der ikke afleveret/forevist skattekort, skal arbejdsgiveren indeholde A-skat med 45% af bruttolønnen.Skattebilletter

Har den skattepligtige B-indkomst, modregnes denne ved forskudsregistrering i de samlede fradrag, og kun hvis B-indkomsten overstiger fradragene, skal der betales B-skat, hvilket foregår ved, at den skattepligtige på grundlag af en skattebillet selv indbetaler B-skatten - 10 rater til skattekommunen henholdsvis Skattedirektoratet

e. Selvangivelse.Pligt til at indsende en selvangivelse senest 1. marts
Efter indkomstårets udløb skal alle skattepligtige indsende en selvangivelse til deres skattekommune, uanset om de har fået tilsendt en selvangivelsesblanket eller ej. Indsendelsesfristen er den 1. marts i året efter indkomståret.
På grundlag af skattekommunens kontrol af selvangivelsen foretages ansættelse af den skattepligtige indkomst.

f. Slutopgørelse.Slutskat

På grundlag af den ansatte skattepligtige indkomst beregnes den skat, som den skattepligtige skal betale - slutskatten. I slutskatten modregnes de i årets løb betalte forskudsskatter. Er der betalt for lidt, skal den skattepligtige betale restskat (i 3 rater) og er der betalt for meget skal den skattepligtige have tilbagebetalt overskydende skat.

g. Yderligere oplysninger.
Henvendelse til
skattekommunen
eller skattedirektoratet

Såfremt De måtte ønske yderligere oplysninger, er De altid velkommen til at kontakte skattekontoret i Deres skattekommune eller Skattedirektoratet, Postboks 1605, 3900 Nuuk, telefon 34 65 72, telefax 32 20 42.
Henvendelse kan også ske til Grønlands Repræsentation, Skattedirektoratet, Strandgade 91, 3., Postboks 2151, 1016 København K, tlf. 32 83 38 57 (direkte) eller 32 83 38 00 (omstillingen), telefax 32 83 38 04.

 

Eksempel på skatteberegning
Indkomstskatten, for fuldt skattepligtige personer, beregnes således:                                       

Summen af A-indkomster
Summen af B-indkomster
- Skattefri B-indkomst*


= Netto B-indkomst ->
+B-indkomst
-Fradrag/standardfradrag *
=Skattepligtig indkomst
-Personfradrag *
=Skalaindkomst

Indkomstskatten beregnes med den samlede udskrivningsprocent af skalaindkomsten.

* Personfradraget er for indkomståret 2006 fastsat til kr. 48.000 for enlige og kr. 96.000 for sambeskattede par.
* Standardfradrag kr. 10.000/20.000
* Skattefri B-indkomst kr. 5.000/10.000
Udskrivningsprocenterne for 2006.

Skattekommune

Nanortalik
Qaqortoq
Narsaq
Ivittuut
Paamiut
Nuuk
Maniitsoq
Sisimiut
Kangaatsiaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Uummannaq
Upernavik
Qaanaaq
Ammassalik
Ittoqqortoormiit
Skattedirektoratet


%

43
45
45
37
45
42
43
42
44
45
46
44
45
45
43
45
44
44
37Nyeste stillinger